Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SF-Caravan Seinäjoen seutu ry:n jätesuunnitelma                                                                 2013 -2014


 

 

 

 

 

 

SF-CARAVAN SEINÄJOEN SEUTU RY

JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2013 -2014

 

Hallitus hyväksynyt ____/____2013

 

Sisältö

 

Sisältö. 3

1.      Johdanto. 4

1.1         Jätehuollon ympäristövaikutukset. 4

2.      Jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö. 4

2.1         Jätehuollon vastuut SF-Caravan Seinäjoen seutu ry:ssä. 5

3.      Kalajärven toiminnasta syntyvä jäte. 5

3.1         Kalajärvellä syntyvät jätejakeet. 5

3.2 Vuosittaiset jätemäärät. 6

3.3 Jätehuollon kustannukset. 6

3.4 Jätemäärien seuranta. 7

4. Jätteiden lajittelu ja keräys Kalajärvellä. 7

4.1 Jätteiden lajittelu- ja keräyskäytännöt. 7

4.2 Jätepisteet. 7

5. Kalajärven jätehuollon kehittäminen. 7

5.1 Jätteen vähentäminen. 7

5.2 Jätteen lajittelun tehostaminen. 8

5.3 Tavoitteet. 8

6. Valmius ja toiminta hätätilanteissa. 8

7. Lähteet. 8

Liitteet. 8


 

 

 1. Johdanto

 

SF-Caravan Seinäjoen seutu ry:n jätesuunnitelma on osa Kalajärven ympäristöjärjestelmää.
Jätesuunnitelman tavoitteena on jätelain vaatimusten mukaisesti vähentää Kalajärvellä syntyvää jätettä sekä tehostaa alueella syntyvän jätteen lajittelua.

Jätelain 4 §:ssä asetetaan tavoitteeksi jätteen synnyn ehkäiseminen. Jätteen synnyn ehkäisyä käsitellään Kalajärven ympäristösuunnitelmassa ja ympäristöohjelmissa. Ympäristösuunnitelmassa ja ympäristöohjelmissa asetetaan tavoitteita parempaan kierrätykseen ja sitä kautta myös jätteen vähentämiseksi.

Tämä jätesuunnitelma keskittyy Kalajärvellä syntyvän jätteen lajitteluun ja keräämiseen. Jätesuunnitelmassa asetetaan Kalajärven jätehuollon kehittämistavoitteet vuosille 2013 -2014.
 

Jätesuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet yhdistyksen hallitus sekä ulkopuolisena Kari Vehmaa.

 

 1. Jätehuollon ympäristövaikutukset

Jätehuollon ympäristövaikutukset muodostuvat jätejakeiden keräämisestä, kuljetuksesta ja varastoinnista tai loppusijoituksesta. Jäteastioiden oikealla mitoituksella on mahdollista vähentää astioiden tyhjennyskertoja ja sitä kautta jätteen kuljetuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Jätteiden huolellinen lajittelu vähentää jätehuollon ympäristövaikutuksia, kun mahdollisimman suuri osa jätteestä lajitellaan hyötykäyttöön    ja    mahdollisimman    pieni    määrä    päätyy    kaatopaikalle loppusijoitettavaksi.

 

 1. Jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö

 

SF-Caravan Seinäjoen seutu ry:n jätehuoltoa koskevat seuraavat lait ja ohjeet:

 • Jätelaki (1072/1993)
 • Jäteasetus (1390/1993)
 • Näiden säädösten perusteella annetut valtioneuvoston päätökset
 • Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852 -2004)
 • Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)
 • Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
  1. Jätehuollon vastuut SF-Caravan Seinäjoen seutu ry:ssä

Kalajärven jätehuollon järjestämisestä vastaa kiinteistöjen omistaja. Kiinteistöjen omistaja vastaa yhdyskuntajätteen¹ keräyksen järjestämisestä kiinteistöistä. Kalajärvellä syntyvän kalusteromun, sähkö- ja elektroniikkaromun, puutarha ja maa-ainesjätteen sekä ongelmajätteiden keräyksen järjestämisestä vastaa niin ikään kiinteistöjen omistaja.
Jätteen keräyksestä Kalajärven tiloissa vastaavat alueen henkilöstö. Jokainen alueella matkaileva vastaa omalta osaltaan eri jätejakeiden ohjeiden mukaisesta lajittelusta.

 

 

 1. Kalajärven toiminnasta syntyvä jäte

 

 1. Kalajärvellä syntyvät jätejakeet

Kalajärvellä syntyy seuraavia jätejakeita:

 • Tietosuojattava paperi
 • Valkoinen toimistopaperi
 • Värillinen keräyspaperi
 • Kuivajäte
 • Biojäte
 • Pahvi ja kartonki
 • Lasi
 • Pienmetalli
 • kaluste- ja rakennusjätteet
 • Sähkö- ja elektroniikkaromu
 • Muut ongelma- ja erityisjätteet

 

 

 

______________________

¹Yhdyskuntajätettä ovat biojäte, kuivajäte, lasi, pienmetalli sekä pahvi- ja kartonki.

 


 

3.2 Vuosittaiset jätemäärät

Kalajärven vuosittaiset jätekertymät pitää selvittää keräämällä tietoa jätteenkerääjiltä sekä seuraamalla kuukauden ajan Kalajärvellä syntyvän keräyspaperin sekä kuiva- ja biojätteen määriä.

Vuosi

Energiajae

Kaatopaikkajäte

Yhteensä

2012

855 kg

33 207 kg

34 062 kg

2011

-

30 380 kg

30 380 kg

2010

-

26 268 kg

26 268 kg

 

3.3 Jätehuollon kustannukset

Kalajärven jätehuollon kustannuksista vastaa yhdyskuntajätteen osalta kiinteistön omistaja. Valkoisen ja värillisen paperin keräys on tuottajavastuulain mukaisesti maksutonta. Tavanomainen sähkö- ja elektroniikkaromu on niin ikään maksutonta. Maksuttomuus koskee vain sellaista sähkö- ja elektroniikkaromua, joka vastaa kotitalouksissa syntyvää sähkö- ja elektroniikkaromua. Ammattikäyttöön tarkoitettuja tai tietosuojattavia sähkö- ja elektroniikkalaitteita tuottajavastuu ei koske.

Vuosi

Energiajae

Kaatopaikkajäte

Yhteensä

2012

Kuljetus 114,61 €

Käsittely 106,00 €

Kuljetus 3 671,51 €

Käsittely 5 191,61 €

9 083,73 €

2011

Kuljetus -

Käsittely -

Kuljetus 3 601,78 €

Käsittely 5 002,86 €

8 604,64 €

2010

Kuljetus -

Käsittely -

Kuljetus 3 006,07 €

Käsittely 4 187,83 €

7 193,90 €

             

 

 

3.4 Jätemäärien seuranta

Kalajärvellä jätemääriä seurataan vähintään joka vuosi tehtävän oman jäteseurannan avulla. Jäteseuranta tehdään keräyspaperille, kuiva- ja biojätteelle. Jätemääriä seurataan vuosittain pyytämällä kaikilta Kalajärven jätteenkerääjiltä tiedot noudettavista jätemääristä. Keräyspaperin ja pahvin määriä on mahdollista seurata pyytämällä seurantaa paperin-/ pahvinkerääjältä tai järjestämällä se itse. Kalajärvellä syntyvien ongelmajätteiden määriä voisi seurata esimerkiksi ympäristövastaava.

 

 

4. Jätteiden lajittelu ja keräys Kalajärvellä

 

Jätehuoltokäytännöt eri toimijoiden välillä vaihtelevat jonkin verran. Kalajärvellä noudatetaan tässä jätesuunnitelmassa esitettyjä käytäntöjä.

 

4.1 Jätteiden lajittelu- ja keräyskäytännöt

Lajittelun helpottamiseksi on Kalajärvelle laadittava jäteohjeita. Ohjeista on tiedotettava Kalajärven henkilöstöä. Jäteohjeet ovat oltava luettavissa kaikissa jätekatoksissa ja ilmoitustaululla.

 

4.2 Jätepisteet

Kalajärven jätepisteistä tulisi piirtää havainnekuvat, joihin on kirjattu jätepisteessä olevat astiat, kunkin jätejakeen noudosta vastaava taho ja astioiden tyhjennystiheys. Jätepisteet tulisi nimetä ja numeroida seurannan helpottamiseksi.

 

5. Kalajärven jätehuollon kehittäminen

 

5.1 Jätteen vähentäminen

Kalajärvellä pyritään vähentämään jätettä erityisesti kierrätystä parantamalla.  Jätteen määrää vähennetään myös muuta materiaalinkulutusta tehostamalla ja vähentämällä. Materiaalin kulutuksen vähentämisen keinoja ovat kalusteiden ja laitteiden kierrätyksen tehostaminen Kalajärven sisällä, kertakäyttöisten tuotteiden korvaaminen kestotuotteilla.

 

5.2 Jätteen lajittelun tehostaminen

Kalajärvellä syntyvän jätteen lajittelua tehostetaan laatimalla jäteohje ja jakamalla se koko henkilöstölle. Jätteen oikeasta lajittelusta tiedotetaan henkilöstöä säännöllisin väliajoin, vähintään aina jäteohjeen päivityksen yhteydessä.

 

5.3 Tavoitteet

Merkittävimmät tavoitteet Kalajärven jätehuollon kehittämisessä ovat jätemäärien systemaattisen seurannan järjestäminen, jätteen määrän vähentäminen sekä lajittelun tehostaminen. Kalajärven jätehuollon tavoitteet on esitetty liitteessä 1.

 

 

6. Valmius ja toiminta hätätilanteissa

 

Alueelle on laadittu pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmien tehtävänä on suojata alueella työskentelevä henkilöstö, ympäristö ja omaisuus erilaisten vaarojen varasta. pelastussuunnitelman laatimista edellytetään myös laissa (Pelastuslaki 486/2003 ja pelastusasetus 787/2003). Pelastussuunnitelmassa annetaan toimintaohjeet erilaisia hätätilanteita varten. Suunnitelmissa esitetään myös kiinteistöjen suojeluorganisaatiot.

Kiinteistöjen pelastussuunnitelmista ja niiden ajantasaisuudesta vastaa yhdistyksen hallitus.

 

7. Lähteet

Tukes
Jätelaki (1072/1993)
Jäteasetus (1390/1993)
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Tampereen kaupunki
Tampereen yliopiston verkkosivu www.uta.fi , viitattu 04.04.2013

Liitteet

 

KALAJÄRVEN JÄTESUUNNITELMAN TAVOITTEET 2013 -2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF-Caravan Seinäjoen seutu ry:n jätesuunnitelma on luettavissa osoitteessa
www.caravan-kalajarvi.fi/

 

©2019 Kalajärven ympäristö - suntuubi.com